Tło strony

Regulamin i transport

Prosimy o dokładnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem, gdyż jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do dokonania wstępnej rezerwacji na naszej stronie internetowej aleubaw.eu prowadzonej przez firmę Ale Ubaw – Adam Bielowski, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, numer NIP 9542379029, numer REGON 278264960, telefon 32 2539980/ kom. 609035485, adres poczty elektronicznej: ale@ubaw.eu

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin

Usługodawca – Ale Ubaw – Adam Bielowski, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, numer NIP 9542379029, numer REGON 278264960, telefon 32 2539980/ kom. 609035485, adres poczty elektronicznej: ale@ubaw.eu

Zamawiający – osoba fizyczna, firma lub instytucja dokonująca u Usługodawcy zapytania o możliwość zamówienia odpłatnych usług polegających m.in. na wynajmie urządzeń rozrywkowych i atrakcji na imprezy, transporcie i innych usługach.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy ustaw przyznają zdolność prawną nabywająca odpłatnie Towar lub Usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący – rozumie się zarówno Konsumenta i Klienta

Oferta Ale Ubaw – to umieszczony na stronie internetowej http://aleubaw.eu/oferta/ katalog atrakcji na imprezy w formie funkcjonalnego sklepu internetowego.

Usługa (lub Produkt) – produkty uwidocznione na stronie internetowej Oferty Ale Ubaw, oferowane do sprzedaży przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Cena – wartość Usługi netto podana przy każdej Usłudze na stronie internetowej Oferty Ale Ubaw do której zostanie doliczona wartość obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT23%)

Koszt dostawy – wynagrodzenie ponoszone przez Zamawiającego związane z dostarczeniem niezbędnego sprzętu, ekwipunku do wykonania Usług zamówionych z Oferty do miejsca imprezy określonego przez Zamawiającego liczone według dystansu od siedziby Usługodawcy do miejsca imprezy zgodnie z obowiązującą stawką za 1km

Zamówienie – czynność polegająca na zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionej mu przez Usługodawcę oferty, złożone przez Zamawjącego za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem, pod warunkiem dostępności wybranych atrakcji w wybranym terminie. Potwierdzeniem dostępności jest przygotowana przez pracownika firmy Ale Ubaw proforma z wyszczególnionymi atrakcjami i uwzględnionym transportem oraz ewentualnymi rabatami.

Proforma – dokument potwierdzający dostępność atrakcji w podanym terminie, miejsce imprezy, cenę, formę i terminy płatności. Proforma jest przesyłana Zamawiającemu przez pracownika Ale Ubaw po otrzymaniu zamówienia.

Umowa – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na wykonanie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym na warunkach przez nich określonych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej: http://aleubaw.eu/regulamin/ i określa warunki realizacji Zamówień przy zastosowaniu środków porozumiewania na odległość.

2. Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin w trakcie procesu składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji w miejscu wyznaczonym pod oświadczeniem: „Akceptuję Regulamin”,

b) przy zawieraniu umów osobiście w siedzibie Usługodawcy obowiązują ustalenia zawarte w umowie.

3. Konsument wyraża zgodę na przesłanie informacji objętych niniejszym Regulaminem drogą mailową.

4. Określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną:

aleubaw.eu jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego Kupujący mogą zamawiać towary i usługi w nim oferowane.

5. Poniżej wskazuje się wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

-komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
-dostęp do poczty elektronicznej.
-przeglądarka internetowa,
-włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu plików Cookies

6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Świat Pozytywek wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego

7. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce:

– Mozilla Firefox

– Internet Explorer

– Safari

– Opera

– Google Chrome

8. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Aby złożyć zamówienie, należy wybrać i dodać do koszyka Usługi. W koszyku można wybrać ilości oraz należy określić miejsce i terminy imprezy a następnie zarejestrować się na stronie aleubaw.eu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub podać wymagane dane do zamówień bez rejestracji.

Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

9. Oferta Ale Ubaw działa jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem wypełnianego formularza.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

12. Wszelkie zamówienia składane Usługodawcy przez Zamawiającego wiążą się z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Usługodawcy, oznaczonej Ceny lub kwoty ustalonej odrębnie.

13. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zamówione Usługi na podstawie otrzymanej od Usługodawcy proformy lub faktury oraz pokrycia Kosztów dostawy oraz innych kosztów zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, którym jest proforma lub faktura.

14. Usługodawca wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej przygotowywania proformy lub faktury, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Aby móc korzystać z Oferty Ale Ubaw należy się zarejestrować lub podać wymagane dane do zamówień bez rejestracji oraz dokonać akceptacji Regulaminu. Rejestracji mogą Państwo dokonać klikając na przycisk “zaloguj się”, a następnie wprowadzając wszystkie wymagane dane i akceptując niniejszy Regulamin.

2. Po Państwa rejestracji nasza strona internetowa wygeneruje automatycznego e-maila z linkiem aktywującym Państwa konto na naszej stronie. Niniejszy Regulamin będzie stanowił załącznik do przesłanej wiadomości email. Od chwili aktywacji konta mogą Państwo składać Zamówienia. Można to zrobić na dwa sposoby: logując się jeszcze przed rozpoczęciem zamówienia, lub później, już po załadowaniu koszyka.

CENY i PŁATNOŚCI

1. W momencie złożenia przez Państwa Zamówienia za pośrednictwem strony aleubaw.eu, widoczne w tym zamówieniu Ceny poszczególnych Produktów mają charakter orientacyjny aż do momentu otrzymania proformy lub faktury i potwierdzeniu dostępności. Ceny uwidocznione na proformie lub fakturze mają charakter wiążący.

2. Oferta jest ważna do 24 godzin od momentu wejścia do serwisu.

3. Zamawiający ma prawo dokonania wyboru formy płatności za Zamówienie spośród poniższych sposobów:

a) elektroniczny przelew bankowy na podstawie otrzymanej proformy lub faktury,

b) gotówka – istnieje możliwość płatności gotówką w siedzibie Usługodawcy lub na miejscu imprezy.

4. Niniejszym podaje się niezbędne dane do dokonania przelewu: Ale Ubaw – Adam Bielowski, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, nr konta bankowego: 64 1950 0001 2006 7109 1846 0002

5. Płatności należy dokonywać w terminie wskazanym w proformie lub na fakturze.

6. Wszystkie Ceny podane są w polskich złotych.

7. Podane ceny są cenami netto.

8. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się umową Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Zamawiającego na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnioną Cenę i Koszty dostawy,

9. Ceny nie zawierają kosztów transportu na miejsce imprezy, które są kosztami dodatkowymi określonymi osobno. Informacja na temat przybliżonych Kosztów dostawy jest przekazywana Kupującemu podczas składania zamówienia, w koszyku po określeniu miejsca imprezy. Usługodawca zastrzega, że ze względu na możliwą niejednoznaczność nazw miejscowości lub inne rozbieżności, dokładny koszt transportu zostanie określony na proformie lub fakturze po wysłaniu zamówienia.

KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

1. Koszty dostawy są wyliczane indywidualnie. Orientacyjny koszt dostawy zostanie wyświetlony w koszyku zamówienia po określeniu miejsca imprezy.

2. Koszty dostawy liczone są według stawki 1,20 zł netto za 1 km. Dystans liczony jest na miejsce imprezy od siedziby Usługodawcy.

3. Każdorazowo wszelkie dodatkowe koszty zostaną wskazane w potwierdzeniu zamówienia, proformie lub na fakturze.

4. Termin dostawy – na miejsce imprezy przyjeżdżamy w terminie ustalonym z Zamawiającym.

5. W razie, gdyby któreś z wybranych w Zamówieniu Produktów były niedostępne w podanym terminie, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.

6. Informacje oraz zdjęcia Produktów i Usług prezentowane na stronie internetowej Usługodawcy oraz innych materiałach marketingowych podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych.

DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCJI/ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Ze względu na oferowanie usług naszej firmy również poza stroną internetową aleubaw.eu, może wystąpić sytuacja, kiedy zaznaczone przez Państwa do koszyka Atrakcje są niedostępne w podanym terminie.

2. Dlatego też umieszczenie w Ofercie Ale Ubaw danego Produktu lub Usługi wraz z oznaczeniem jego Ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży. Stanowi to jedynie zaproszenie dla Zamawiających do zawarcia Umowy, które poprzedzone będzie potwierdzeniem dostępności terminu.

3. Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia drogą mailową na wskazany przez niego adres email.

4. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przy użyciu serwisu udostępnionego na stronie internetowej aleubaw.eu. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego w formie przesłania mailem proformy lub faktury. Automatyczne potwierdzenie wysłania Zamówienia zawiera datę zamówienia, numer zamówienia, strony umowy, określenie Atrakcji, Cenę, warunki płatności, termin, miejsce imprezy oraz koszty transportu. Wraz z potwierdzeniem Usługodawca wysyła Zamawiającemu Regulamin w formie załącznika.

5. Powyższe stanowi treść umowy przesyłanej Zamawiającemu mailem na wskazany przez Kupującego adres.

ODSTĄPIENIE

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Towarów, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Złożenie oświadczenia woli może nastąpić również drogą elektroniczną w następującej formie:

a) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu lub,

b) poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej aleubaw.eu

c) przesyłając je na adres mailowy ale@ubaw.eu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Ale Ubaw – Adam Bielowski, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji w/w celu.

Akceptując niniejszy Regulamin wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi przez naszą firmę: Ale Ubaw – Adam Bielowski przy ulicy Słowackiego 16 w Katowicach. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji zamówienia i wynikających z tego praw, w tym zakresie godnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

W każdej chwili mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy i cofnięcie zgody na ich przetwarzanie. W tym celu prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną pisemnej prośby o ich usunięcie.

NEWSLETTER

Firma Ale Ubaw prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka elektroniczna wydawana periodycznie przez Ale Ubaw, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem firmy i innych działaniach marketingowych]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie swojego adresu email do otrzymywania informacji od podmiotów trzecich, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu rejestracji. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie, jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera – proces ten może być dokonany poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Sprzedający, realizując wymóg przepisu art. 12 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) informuje, że przestrzega zasad Kodeksu Dobrych Praktyk. Z w/w Kodeksem Dobrych Praktyk zapoznać się można na stronie http://www.sot.org.pl/web_documents/kodeks.pdf

Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.